Den siste tiden har det vært stor oppmerksomhet rundt bruken av el-sparkesykler i offentligheten. For noen fremstår bruk av el-sparkesykkel som en effektiv måte å ferdes i trafikken, for andre utgjør kjøretøyet kun en risiko i trafikkbildet. Hvilket reglement må du som bruker og trafikant forholde deg til?

Fra «motorvogn» til «sykkel»

Da de nye elektriske fremkomstmidlene kom på markedet reiste det seg usikkerhet rundt reguleringen av disse, herunder om de var omfattet av vegtrafikklovens regler for «motorvogn» eller om de var unntatt fra dette regelverket. Den første høyesterettsavgjørelsen for bruk av elektrisk fremkomstmiddel i form av selvbalanserende kjøretøy (ståhjuling) ble avsagt i 2016. [1] I avgjørelsen avgjorde Høyesterett at det elektriske fremkomstmiddelet Segway var omfattet av begrepet «motorvogn», og derfor var undergitt vegtrafikklovens regulering. Tiltalte ble på bakgrunn av dette dømt for ruspåvirket kjøring etter vegtrafikklovens regler. [2]

I kjølvannet av avgjørelsene ble regelverket endret i 2018 [3] – ståhjulinger skulle nå defineres som «sykkel», og derfor ikke lenger være underlagt vegtrafikklovens regulering. [4] [5] Med hjemmel i Vegtrafikkloven reguleres nå bruk av el-sparkesykkel gjennom Forskrift til krav til sykkel og Kjøretøyforskriften dersom visse krav er oppfylt. Egenvekten kan ikke overstige 70 kg, maksimal bredde er 85 cm og maksimal lengde er 120 cm. I tillegg til dette må sykkelen ha en sperre for toppfart over 20 km/t, og kun brukes av èn person av gangen. [6]

I de tilfeller der el-sparkesykkelen ikke oppfyller forskriftens krav vil det bli et definisjonsspørsmål om kjøretøyet skal forstås som «motorvogn», og dermed være underlagt vegtrafikklovens, i motsetningsvis, mer vidtrekkende og omfattende regelverk. El-sparkesyklene for leie i byene oppfyller forskriftenes krav, og reguleres derfor av disse. Hva gjelder privat kjøpte el-sparkesykler må dette vurderes konkret. 

Gjeldende regelverk

Etter forskrift om krav til sykkel er det en rekke kvalitetskrav til el-sparkesyklene på markedet må oppfylle, hva gjelder konstruksjon, utstyr, merking mm. [7] Det er minimumskrav til hva sykkelen skal tåle av påkjenninger, bremsenes effektivitet og sikkerhet, krav til refleks av godkjent type, godt synlige lykter, og dens mulighet for bruk av lydsignal. Kvalitetskravene bidrar til både trygghet og forutberegnelighet for fører og øvrige trafikanter.

Da el-sparkesykkel i dag defineres som «sykkel» kommer de alminnelige trafikkreglene for sykkel til anvendelse. [8] Etter gjeldende regelverk er det ikke krav til registrering av kjøretøyet eller tegning av ansvarsforsikring. Det er heller ingen aldersgrense, eller krav til bruk av hjelm. NAF oppfordrer imidlertid til at dette brukes. [9]

El-sparkesykkelen kan benyttes på samme områder som for sykler – og kan derfor lovlig føres på veg med blandet trafikk, på veg med sykkelfelt, på veg med kollektivfelt, på vegens høyre skulder, på gang og sykkelvei (hvor høyre side burde brukes), og ellers på fortau, gangveg, sykkelveg, gangfelt og enveisregulerte gater. For bruk på gangvei, fortau og gangfelt er dette kun tillatt der dette ikke vil være til fare eller hinder for gående. Ved passering av gående skal det holdes god avstand med tilnærmet gangfart. De alminnelige trafikkregler som plikten til å ferdes hensynsfullt, være aktpågivende og varsom [10], og de alminnelige vikepliktsregler som høyreregelen og skiltet vikeplikt gjelder også for bruk av el-sparkesykkel. 

Kjøring i ruspåvirket tilstand – fritt frem?

Verken Forskrift til krav til sykkel eller Kjøretøyforskriften har bestemmelser som regulerer kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Da el-sparkesykkel ikke forstås som «motorvogn» etter vegtrafikkloven kommer heller ikke vegtrafikklovens forbud mot kjøring i med en promille på over 0,2 til anvendelse. [11] Det er i dag ingen direkte regler som regulerer bruk av el-sparkesykkel med promille, og dette fremstår derfor som et mangelfullt kodifisert lovområde. 

Det er imidlertid verdt å merke seg at vegtrafikkloven §21 kommet til anvendelse for alle «kjøretøy», herunder også el-sparkesykler [12] Etter bestemmelsen skal ingen føre eller forsøke å føre en el-sparkesykkel i en slik tilstand at han ikke er «skikket til å kjøre på en trygg måte». Bestemmelsen oppstiller et generelt krav til føreren av kjøretøyet, hvorvidt bruk i alkoholpåvirket tilstand omfattes vil derfor bero på en konkret vurdering – da ordlyden er vid og skjønnsmessig vil en rekke forhold kunne omfattes av bestemmelsen. I skrivende stund foreligger det ingen Høyesterettsavgjørelse for bestemmelsen brukt på el-sparkesykler. Nylig ble det gitt et samlet forelegg pålydende 15.000 for kjøring av el-sparkesykkel med 1,9 i promille [13] – det er dermed ikke er «fritt-frem» for bruk av el-sparkesykkel i beruset tilstand.

Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker kommer til anvendelse for brudd på trafikkreglene. Ved kjøring med «sykkel» uten foreskrivende lykter montert eller tent, i strid med trafikklyssignal, i strid med skilting, på motorveg og motortrafikkveg kan etter dette straffes med forelegg på 1200 kr. [14]

I de tilfeller der el-sparkesykkelen ikke oppfyller kravene etter Forskrift om krav til sykkel og Kjøretøyforskriften, vil det bero på et definisjonsspørsmål om kjøretøyet skal forstås som «motorvogn», og dermed omfattes av vegtrafikklovens regulering. I Forskrift om forelegg i vegtrafikksaker er det en rekke trafikklovbrudd som kan føre til forenklet forelegg etter gjeldende satser [15], eller eventuell subsidiær fengselsstraff [16] ved bruk av «motorvogn». 

Er dagens regelverk tilstrekkelig?

Det kan stilles spørsmål ved om dagens gjeldende lovregulering for bruk av el-sparkesykkel er godt nok regulert. Som redegjort for er hovedtyngden av reguleringen foretatt i forskrifts form – og uten alderskrav kan det stilles spørsmål ved om denne reguleringsformen er tilgjengelig nok for den alminnelige borger. Det kan argumenteres for at regulering i forskrifts form krever tilstrekkelig kunnskap og innsikt i den «juridiske jungelen» for å finne frem. Uten kampanjer og annen kunnskapsspredning vil det være seg vanskelig for føreren å ha tilstrekkelig kunnskap over reguleringen.

For den stadig økte bruken av el-sparkesykler kan det diskuteres hvorvidt dagens regulering i forskrifts form er med å opprettholde et trygt og forsvarlig trafikkbilde. Uten tilstrekkelig kjennskap til regelverket kan føreren raskt havne i regelverkets gråsoner, og i ytterste konsekvens bryte reguleringen. Ikke bare vil brudd føre til økonomiske belastninger, men også være til fare for trafikksikkerheten – både for den enkelte fører og for øvrige trafikanter. 


[1] Se LB-2015-195698 og HR-2016-2228-A.

[2] Vegtrafikkloven §22.

[3] Endring i Kjøretøyforskriften 9.April 2018 nr.544. 

[4] Vtrl. §2 annet ledd tredje pkt. jf. forskrift om krav til sykkel jf.§2 femte ledd. 

[5] Forskrift til krav til sykkel §2 femte ledd og Kjøretøyforskriften §2-5 nr.12 annet ledd.

[6] Forskrift om krav til sykkel §2 annet ledd. 

[7] Se forskrift om krav til sykkel kap.2. 

[8] https://www.tryggtrafikk.no/trafikkregler-for-syklister/

[9] https://www.naf.no/tips-og-rad/i-trafikken/trafikksikerhet/dette-er-reglene-for-sma-elektriske-kjoretoy/

[10] Se vegtrafikkloven §3.

[11] Se vegtrafikkloven §22. 

[12] Se vegtrafikkloven §2 annet ledd.

[13] https://www.nrk.no/vestland/mann-i-20-arene-fikk-15.000-i-bot-for-promillekjoring-pa-elsparkesykkel-1.15082135

[14] Se dens § 1 nr.11.

[15] Se dens §1. 

[16] Se dens §3.