Siste tiden har det vært stor oppmerksomhet rundt bruken av el-sparkesykkel. Fra og med 18.mai er det innført nye regler for bruk av el-sparkesykkel, blant annet regler for parkering, skiltede soner og fartsgrenser. I denne artikkelen gis det en oversikt over de viktigste reglene du som fører og trafikant må forholde deg til

1. El-sparkesykkel er definert som «sykkel»

Hvorvidt elektrisk sparkesykkel blir definert som “sykkel” eller “motorvogn” har betydning for hvilke regler som kommer til anvendelse. 

Det er nå slått fast i Forskrift om krav til sykkel §2 femte ledd at el-sparkesykkel skal regnes som “sykkel” dersom nærmere bestemte krav er oppfylt. For det første må den elektriske sparkesykkelen ha en maksimal hastighet på 20 km/t, for det andre en maksimal egenvekt på 70 kg inkludert batteri, for det tredje kan ikke sparkesykkelen være bredere enn 85 cm eller lenger enn 120 cm og for det siste må den være egnet til bruk for én person. 

El-sparkesyklene som leies ut på markedet i dag oppfyller de nevnte krav, og reguleres derfor av regelverket som gjelder for “sykkel”. Dette betyr at regelverket som gjelder for “motorvogn” ikke kommer til anvendelse. 

2. Forbud mot flere enn én person på el-sparkesykkelen

Tidligere var det ingen noen lovbestemte krav til hvor mange som kunne ferdes på én el-sparkesykkel. I Forskrift om bruk av kjøretøy er dette nå endret. Her heter det at små elektriske kjøretøy bare kan brukes av én person. Brudd på dette kan gi et gebyr på 3000 kr.

3. Kvalitetskrav 

Forskrift om krav til sykkel oppstiller nærmere bestemte krav til konstruksjon, utstyr og merking for el-sparkesykkelen. Det er blant annet krav til bremser, refleks, lykter og lydsignal. I motsetning til motorvogn, er det ikke krav til at el-sparkesykkelen registreres eller at det tegnes ansvarsforsikring. 

4. Trafikkregler 

El-sparkesykkel kan brukes på samme områder som sykkel. Både gang-og sykkelvei, fortau og vei kan benyttes så lenge det ikke er til fare eller hinder for andre, og at korrekt kjøreretning og skilting følges. 

Ved passering av gående skal det holdes god avstand med en øvre fartsgrense på 6 km/t ved passering på gangvei, fortau eller gangfelt. Dersom det er for mange mennesker til at dette er mulig skal sparkesykkelen trilles

Det er viktig å huske at grunnregelen for all trafikk også gjelder for el-sparkesykler: enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom. Også reglene for vikeplikt og trafikklys gjelder ved bruk av el-sparkesykkel.

5. Parkering

El-sparkesykler kan parkeres på gang-og sykkelvei, fortau eller gågate så lenge det ikke er til hinder eller ulempe for andre. El-sparkesykkelen skal ikke være i veien for syklende, gående eller mennesker med spesielle behov (som eksempel rullestolbrukere og brukere med nedsatt syn).

Fra og med 18.mai kan kommunen selv håndheve parkeringsovertredelser med parkeringsgebyr. Dersom en elektrisk sparkesykkelen blir parkert i et område hvor den vil være til hinder eller ulempe for andre eller i områder hvor parkering er ulovlig kan det bli ilagt et gebyr på 900 kr. I tillegg til dette kan kommunene nå merke soner med parkeringsforbud ved bruk av skilt som angir grensene.

6. Bruk av hjelm

Det er ikke påbud om bruk av hjelm, men det anbefalt at dette brukes. Det er imidlertid fremmet forslag om hjelmpåbud

7. Aldersgrense

Det er ingen nedre aldersgrense for bruk av elektrisk sparkesykkel. Det er verdt å merke seg at flere av utleiefirmaene har innført enten 16 eller 18-års aldersgrense for leie.

8. Kjøring i ruspåvirket tilstand

I likhet med reglene som gjelder for alminnelig sykkel, er det ingen promillegrense for bruk av el-sparkesykkel. 

Reglene i vegtrafikkloven §21 gjelder for “kjøretøy”, herunder også for el-sparkesykkel: ingen må føre eller forsøke å føre et kjøretøy når han ikke kan anses «skikket til å kjøre på en trygg måte». Også vegtrafikkloven §3 kommer til anvendelse for bruk av el-sparkesykkel: enhver skal ferdes “hensynsfullt og være aktpågivende og varsom”.

Reglene sier ikke noe direkte om kjøring av el-sparkesykkel i beruset tilstand, hvorvidt regelverket kommer til anvendelse vil derfor bero på en konkret vurdering. I en sak fra sommer 2020 ble en mann i 20-årene ilagt 15.000 kr i bot for promillekjøring på el-sparkesykkel for brudd på både vegtrafikkloven §§21 og 3. Saken viser at regelverket også brukes for kjøring i ruspåvirket tilstand.

Regjeringen jobber med spørsmål om det skal lovfestes en promillegrense ved bruk av el-sparkesykkel. Et sentralt spørsmål er om elektriske sparkesykler burde omklassifiseres fra “sykkel” til “motorvogn” slik at forbud mot bruk i beruset tilstand kommer til anvendelse også for el-sparkesykler.

9. Utleie

Forskrift om kjørende og gående trafikk gir kommunene eierrådighet til å regulere utleie av el-sparkesykler. Dette betyr at kommunen selv kan regulere utleie.

Utkast til forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Oslo kommune er på høring, frist for å komme med innspill er 27.juli 2021. Byrådsavdelingen ber om at antall små elektriske kjøretøy som kan leies ut i Oslo settes til 8000 og at kjøretøyene fordeles på fire soner for å sikre geografisk spredning og motvirke opphopning.

10. Brudd på regelverket

Ved brudd på trafikkreglene kan det gis bot med et forenklet forelegg. Et alvorlig lovbrudd kan føre til anmeldelse. Av hensyn til trafikksikkerhet er det viktig at regelverket overholdes. 

Som artikkelen vises kan det nå kreves gebyr på 3000 kr dersom el-sparkesykkelen brukes av flere enn én person, det kan ilegges et parkeringsgebyr på 900 kr ved feilparkering og det kan kreves samlet forelegg på eksempelvis 15.000 kr ved kjøring i beruset tilstand.