Har du krav på en offentlig oppnevnt forsvarer?

Det er viktig at dine straffeprosessuelle rettigheter blir ivaretatt når du er involvert i en straffesak, men det kan være vanskelig å ha oversikt over disse. Her er det du burde vite om din rett til en forsvarer.

Alle har rett til å la seg bistå av en forsvarer på ethvert trinn av sin sak. I noen av sakene plikter imidlertid det offentlige å dekke advokatkostnadene. Men når har man faktisk krav på en forsvarer oppnevnt av retten, hvor utgiftene blir dekket av det offentlige?

Hva din status i saken sier om din rett til å få oppnevnt forsvarer:

Mistenkt:

Når du er mistenkt i en sak, har du som utgangspunkt ikke rett til en offentlig oppnevnt forsvarer. Likevel kan du alltid selv engasjere en forsvarer for egen regning.

Siktet:

Når du får status som siktet, har du i visse tilfeller rett til offentlig oppnevnt forsvarer. Du anses som siktet når påtalemyndigheten:

  • erklærer deg for siktet
  • innleder forfølgning mot deg ved retten
  • pågriper deg eller har besluttet å pågripe deg
  • ransaker deg
  • beslaglegger dine eiendeler

Tiltalt:

Når påtalemyndigheten har avsluttet etterforskningen og mener at du har begått den straffbare handlingen, tas det ut tiltale. Du vil da få status som tiltalt. Hvis det ikke blir tatt ut tiltale og siktelsen blir frafalt, vil saken bli henlagt.

Her er en oversikt over når retten skal oppnevne en offentlig forsvarer for deg:

1. Under hovedforhandling og ankeforhandling:

Når saken din går til rettssak eller ankes, er utgangspunktet at du skal ha en forsvarer.
Dersom du ikke får oppnevnt en forsvarer er dette en saksbehandlingsfeil som skal tillegges ubetinget virkning, forutsatt at dommen er fellende.

2. Dersom du var under 18 år på handlingstidspunktet:

Du skal alltid ha en forsvarer dersom du var under 18 år på gjerningstidspunktet og det er spørsmål om å idømme ubetinget frihetsstraff, samfunnsstraff eller ungdomsstraff.

3. Ved utilregnelighet

Hvis det er grunn til å anta at du var utilregnelig på handlingstidspunktet, har du rett til en offentlig oppnevnt forsvarer på ethvert trinn av saken og ikke bare under hovedforhandlingen.

4. Pågripelse uten løslatelse innen 24 timer

Når du blir pågrepet og det er klart at du ikke vil bli løslatt innen 24 timer etter pågripelsen, skal du ha en forsvarer.

5. Pågripelse av mindreårige uten løslatelse innen 12 timer

Dersom du er under 18 år på handlingstidspunktet, og det er klart du ikke vil bli løslatt innen 12 timer etter pågripelsen, skal du også ha en forsvarer.

6. Varetektsfengsling

Når det holdes et rettsmøte som skal avgjøre varetektsfengsling, skal du ha en forsvarer.

7. I tilståelsessaker

I tilståelsessaker hvor det er tale om å idømme en fengselsstraff på mer enn 6 måneder, har du rett til en forsvarer.

I tilståelsessaker har du alltid rett til en forsvarer når det er oppnevnt en bistandsadvokat for fornærmede uavhengig av fengselsstraffens lengde.

8. Rett til forsvarer når “særlige grunner taler for det”

Selv om du i utgangspunktet ikke har rett til en forsvarer, kan retten likevel oppnevne en forsvarer “når særlige grunner taler for det”. Dette kan være tilfeller hvis du har en nedsatt funksjonsevne eller er i en annen fysisk eller psykisk tilstand som tilsier at det foreligger et særskilt behov for forsvarer.

Dette er viktig å huske:

Du har alltid rett til å la deg bistå av en privat forsvarer:

Det er viktig å huske at selv om retten ikke plikter å oppnevne en forsvarer for deg, har du alltid rett til å selv engasjere en forsvarer som bistår deg på ethvert trinn av saken. Utgifter til privat forsvarer må du dekke selv. Med ethvert trinn av saken, menes ikke bare under iretteføringsstadiet, men også under etterforsknings- og påtalestadiet.

Du kan fremsette et ønske om en spesifikk forsvarer:

Du kan fremsette et ønske om å bli representert av en bestemt forsvarer, og denne skal i utgangspunktet oppnevnes for deg, så fremt dette ikke vil føre til forsinkelser i saken eller andre forhold gjør det utilrådelig.