Advokatguidenden er en trygg og kvalitetssikker plattform der tidligere klienter kan publisere anmeldelser av advokater. På Advokatguiden skal brukeren være trygg på at alle anmeldelser er reelle. I denne artikkelen blir det vurdert om en falsk anmeldelse og en avvisning av en ekte anmeldelse vil være i strid med reglene i RGA.

Hvordan fungerer anmeldelser på Advokatguiden

  • En tidligere klient kan gi en anmeldelse av advokatens arbeid

Advokatguiden kan tidligere klienter publisere anmeldelser av advokater. Basert på en rangering fra 1 til 5, blir advokaten vurdert innenfor kategorier som juridiske ferdigheter, tilgjengelighet, kvalitet på arbeidet, gjennomføring og kommunikasjon. Basert på denne rangeringen vil advokaten motta en gjennomsnittlig totalscore.

  • Advokatguiden kvalitetssikrer anmeldelsen

For å sikre ektheten av alle anmeldelser må klienten oppgi fullt navn, verifisere sin e-postadresse og oppheve advokatens taushetsplikt om klientforholdet.

  • Advokaten bekrefter eller avkrefter klientforholdet

Etter anmeldelsen er skrevet, vil advokaten få et varsel. Advokaten får ikke se anmeldelsens innhold, men får oppgitt klientens navn. Advokaten må deretter bekrefte eller avkrefte klientforholdet.

Dersom advokaten bekrefter klientforholdet, vil anmeldelsen bli publisert på advokatens profil, og advokaten får mulighet til å skrive et offentlig tilsvar på anmeldelsen. Dersom advokaten avviser klientforholdet vil ikke anmeldelsen bli publisert. Dersom klienten kan bekrefte klientforholdet med tilstrekkelig dokumentasjon, vil anmeldelsen likevel bli publisert. Hvis advokaten verken bekrefter eller avkrefter klientforholdet vil anmeldelsen bli publisert automatisk etter to uker.

Hva er RGA

  • Et regelverk utarbeidet av Advokatforeningen

En advokat må forholde seg til gjeldende regelverk. Et sentral regelverk for advokatens virke er Reglene for god advokatskikk (RGA), inntatt i Advokatforskriften kapittel 12, med hjemmel i domstolloven (dl.) § 224. Bestemmelsene er utarbeidet av Advokatforeningen, og gjelder for alle advokater uavhengig av om de er medlem av Advokatforeningen eller ikke.

  • Etiske prinsipper for advokatens arbeid

Reglene har som mål å sikre at advokatvirksomhet blir utøvd etter bestemte etiske prinsipper, som advokatens oppgave og opptreden, advokatens forhold til klienten, advokatens forhold til domstolene og andre konfliktløsende organer, forholdet mellom advokater og advokatens virke over landegrensene.

  • Tolkes i lys av Advokatforeningens kommentarer

I motsetning til alminnelig lovverk, er det minimalt med lovforarbeid til bestemmelsene. Tolkningen vil derfor basere seg på Advokatforeningens kommentarer og relevante avgjørelser fra Disiplinærnemnden.

  • Ved brudd kan advokaten bli ilagt disiplinære følger

Regelverket blir håndhevet av Disiplinærmyndigheten, de ordinære domstoler vil kun i begrenset grad prøve myndighetens avgjørelser. Ved overtredelse av regelverket kan advokaten bli ilagt disiplinære følger.

Vil publisering av en falsk anmeldelse og avvisning av en ekte anmeldelse være i strid med RGA?

Denne artikkelen tar for seg reglene om advokatens tillitsforhold regulert i RGA punkt 2.2 og regler om advokaters reklame og forhold til media regulert i RGA punkt 2.4.

1. RGA punkt 2.4

I RGA punkt 2.4.1 første ledd heter det: “En advokats reklame skal i form og innhold være saklig og korrekt og følgelig ikke inneholde noe som er uriktig misvisende eller villedende”.

Bestemmelsen regulerer advokaters bruk av reklame og forhold til media. Det kan stilles spørsmål ved om anmeldelser på Advokatguiden ansees som “reklame” i bestemmelsens forstand. Det finnes lite praksis rundt dette. I saken ADA-2017-D100 ble det lagt til grunn at formålet med bestemmelsen er “(…) å sikre at publikum kan velge riktig advokat ut fra korrekte opplysninger om advokatens kompetanse og kunnskapsnivå”.

Advokatguiden er en plattform der brukeren skal kunne velge “riktig advokat ut fra opplysninger om advokatens kompetanse og kunnskapsnivå”. Sett i sammenheng med dette formålet kan det argumenteres for at regelverket også kommer til anvendelse for anmeldelser på Advokatguiden. Advokatens reklame i form og innhold skal etter bestemmelsen være “saklig og korrekt” og følgelig ikke inneholde noe som er “uriktig misvisende eller villedende”. Om dette har nemnda i saken ADA-2018-28A uttalt følgende:

 «Utvalget bemerker at ikke enhver unøyaktighet kan være tilstrekkelig til at bestemmelsen anses overtrådt. Samtidig må det stilles høye krav til at den generelle informasjon som meddeles i markedsføringsøyemed er i samsvar med virkeligheten».

Dette forstås som at det er en viss terskel for at saken omfattes av bestemmelsen, men at det stilles “høye krav” til at informasjon som “meddeles i markedsføringsøyemed” er sann. Advokatforeningen har i sine kommentarer lagt til grunn at bestemmelsen må sees i sammenheng med RGA punkt 1.3 som regulerer advokatens opptreden. Enhver advokat skal i sitt virke opptre “saklig og korrekt” og unngå opptreden som er egnet til “å skade standens og yrkets anseelse”. I avgjørelsen ADA-2017-D100 har Disiplinærnemnda uttalt følgende:

“At reklamen skal være saklig og korrekt innebærer et krav om at den skal være nøktern og uten overdrivelser eller provoserende utforming”.

Anmeldelsene som er publisert på Advokatguiden er offentlig tilgjengelige. Anmeldelsene har til hensikt at klienter skal kunne finne den best egnede advokat for sin sak. Det vil være uheldig for nye klienter dersom anmeldelsene på plattformen ikke skulle være troverdige. Slik kommentarene til Advokatforeningen leses, og sett i sammenheng med avgjørelsene fra nemnda, vil en falsk anmeldelse eller utelatelse av bestemte anmeldelser kunne være både “misvisende eller villedende” for potensielt nye klienter, og derfor være i strid med RGA punkt 2.4.

2. RGA punkt 2.2

Regler om advokatens tillit finnes i RGA punkt 2.2. I RGA punkt 2.2 heter det: “I sin virksomhet er advokaten avhengig av tillit som bare kan oppnås når advokatens hederlighet og integritet er hevet over tvil”.

Som Advokatforeningen har pekt på, er en advokat avhengig av tillit fra både klienten og fra andre. Advokaten vil være avhengig av en klients tillit for å kunne utføre oppdraget på en tilfredsstillende måte, i tillegg til at også domstolene, offentlige myndigheter og andre skal ha tillit til advokatens opptreden og uttalelser. Ordlyden “hevet over tvil” peker på at det er en viss terskel som må være oppfylt. Disiplinærutvalget har tolket bestemmelsen strengt. I saken ADA-2013-15 heter det:

“Denne bestemmelsen tolkes meget strengt av disiplinærmyndighetene da advokatens adferd skal være av en slik art at vedkommende sin hederlighet og integritet er “hevet over tvil”.

Det må foretas en konkret vurdering i den enkelte sak for om terskelen er oppfylt. Publisering av falske anmeldelser og avvisning av ekte anmeldelser vil kunne gi et feilaktig bilde av advokatens anmeldelser, og noe som vil kunne skape tvil over klientens tillit, og derfor være i strid med RGA punkt 2.2.

Advokatguiden skal være en trygg og kvalitetssikker plattform

Som artikkelen viser, vil publisering av en falsk anmeldelse og avvisning av en ekte anmeldelse kunne være i strid kravene til advokaters bruk av reklame og forhold til media regulert i RGA punkt 2.4 og advokatens tillitsforhold regulert i RGA punkt 2.2.

Foreløpig foreligger det ikke noen avgjørelser fra nemnda som direkte omhandler denne problemstillingen, det er derfor noe usikkert hvor langt regelverket rekker i en slik sak. Uansett vil bestemmelsene i RGA være viktige retningslinjer og et utgangspunkt for hvordan advokaten skal opptre på nett. Etterlevelsene vil være viktige for å sikre ivaretakelse av Advokatguidens mål om å være en trygg og kvalitetssikker plattform.