Når det kommer til arbeidsrettslige forhold, er det viktig at du som arbeidstaker kjenner til dine rettigheter. Her er alt du burde vite om din rett til feriepenger. 

Disse reglene gjelder uavhengig av om du er fast ansatt, vikar eller tilkallingshjelp.

Hva er feriepenger?

Feriepenger er en økonomisk godtgjørelse som arbeidstakere mottar i stedet for vanlig lønn når de tar ferie. Hensikten med feriepenger er å kompensere arbeidstakere for manglende lønn når de tar ut ferie. Arbeidsgiveren din trekker en viss prosentdel av lønnen din hver måned og utbetaler den når du tar ferie.

Hvem har krav på feriepenger?

For at du skal ha krav på feriepenger, må du være en arbeidstaker. 

Ferieloven definerer en arbeidstaker som “enhver som utfører arbeid for og underordnet en annen (arbeidstaker) (…)”. 

Retten til feriepenger gjelder dermed for alle arbeidstakere. Noen grupper faller derfor utenfor lovens rekkevidde. 

Hvem som normalt ikke har krav på feriepenger: 

 • Selvstendig næringsdrivende
 • Arbeidsledige
 • Frilansere 
 • Pensjonister 

 

Ferieloven gir deg som arbeidstaker minsterettigheter, som ikke kan fravikes til ugunst for arbeidstakeren. Det kan dermed avtales at du blir stilt bedre enn det som følger av loven. Dersom det avtales dårligere rettigheter, vil avtalen i utgangspunktet ikke være gyldig og dermed ikke bindende mellom partene.

Hva er feriepengegrunnlaget?

Feriepengegrunnlaget er det beløpet som feriepengene beregnes ut fra. Dette gjøres ut fra arbeidsvederlaget i opptjeningsåret. 

Opptjeningsåret for feriepenger er det forutgående kalenderåret. Grunnlaget for størrelsen på feriepengene beregnes dermed ut fra hvor stor fortjenesten i opptjeningsåret er. 

Utgangspunktet er at ethvert vederlag arbeidstaker mottar som ansatt, er med i beregningen. 

Hva som inngår i arbeidsvederlaget som feriepenger beregnes ut fra er: 

 • Lønn
 • Bonus
 • Provisjonsbasert lønn

→Bonus og provisjonsbasert lønn inngår bare i beregningen av feriepenger, når dette har vært et resultat av personlig innsats. 

Trygden betaler feriepenger av:

 • Sykepenger for inntil 48 dager hvert opptjeningsår. 
 • Svangerskapspenger for inntil 64 dager av stønadsperioden.
 • Foreldrepenger for inntil 12 uker med full sats eller for inntil 15 uker med 80% av full sats.

Forutsatt at man har arbeidet i minst 3 måneder hos arbeidsgiveren, opptjener man feriepenger når man utfører

 • Pliktig militærtjeneste.
 • Pliktig tjeneste i Sivilforsvaret eller Heimevernet.

Hvilken prosentsats brukes for beregningen av feriepenger?

Dersom du har rett til ferie i 25 virkedager: 

 • Den alminnelige prosentsatsen er på 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. 

Dersom du har rett på ferie i fem uker: 

 • Her er det vanlig å benytte en prosentsats på 12 prosent. 

For arbeidstakere over 60 år: 

 • For arbeidstakere over 60 år med rett til ekstraferie, forhøyes prosentsatsen med 2,3 prosentpoeng. Prosentsatsen vil dermed være 12,5%. 

Reglene om beregning av feriepenger, kan fravikes ved tariffavtale. 

Når utbetales feriepenger? 

Utgangspunktet er at feriepenger skal utbetales den siste vanlige lønningsdagen før ferien. 

Dersom ferien deles opp, skal feriepengene fordeles tilsvarende. 

Det har imidlertid blitt vanlig praksis hos norske arbeidsgivere å utbetale feriepengene for alle arbeidstakerne samtidig, og da vanligvis i juni måned før fellesferien, uavhengig av når arbeidstakeren faktisk tar ut sin ferie. 

Feriepenger for ikke avviklet ferie:

Når ferien overføres til det påfølgende ferieåret, utbetales feriepengene for den overførte delen av ferien, når ferien tas ut. 

Hva skjer med feriepengene når du sier opp arbeidsforholdet?

Hovedregelen er at du som arbeidstaker, skal få utbetalt alle opptjente feriepenger siste vanlige lønningsdag før fratreden. 

Dersom feriepengene ikke lar seg beregne innen dette tidspunktet, kan de utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjøret.  

Dette gjelder uavhengig av bakgrunnen for oppsigelsen. Om det er en egen oppsigelse, oppsigelse fra arbeidsgiver, avskjed eller fratreden ved oppnådd aldersgrense/pensjonsalder, er urelevant.

Får du feriepenger når du bytter jobb?

Dersom du begynner i en ny jobb og ønsker å ta ut ferie, vil du ikke motta feriepenger av din nye arbeidsgiver. Grunnen til dette er fordi du ikke har opptjent feriepenger fra det forrige året hos din nye arbeidsgiver.