Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april hvert år og du kan spare mye penger dersom du vet hvilke fradrag du har krav på.

Skrevet av jusstudent Rebekka Lister

For å unngå å betale for mye skatt, er det viktig at du sjekker skattemeldingen din og undersøker at opplysningene om deg stemmer. Når det skjer endringer i livet ditt, kan dette medføre endringer i skatten din. Du kan ikke forutsette at Skatteetaten vet alt om deg og eventuelle endringer som har skjedd i livet ditt. Det er derfor viktig at du selv er klar over hva du har krav på.

Du kan ikke forutsette at Skatteetaten vet alt om deg.

Reglene om skatt er kompliserte. Det kan derfor være lurt å undersøke hvilke fradrag du kan ha krav på i god tid før skattemeldingen skal leveres. Under kan du lese om noen av fradragene du kan ha krav på.

 

Fradrag ved utleie av bolig du ikke selv bor i

Ved utleie av en bolig du ikke selv bor i, kan du har rett på fradrag for blant annet kostnader til vedlikehold og kostnader for reise i forbindelse med utleie.

Fradrag for kostnader til vedlikehold

Du kan få fradrag for kostnader til vedlikehold. Det er fordi vedlikehold gjennomføres som en følge av at boligen, eller noe i boligen, er slitt og gammelt. De kostnadene du pådrar deg til å sette eiendommen tilbake til den stand den tidligere har vært i, er vedlikeholdskostnader som gir fradrag i skatten.

Merk at du ikke kan få fradrag for kostnader som skyldes en oppgradering. Det er fordi det regnes som en påkostning, og ikke som vedlikehold. Om de kostnadene du pådrar deg er vedlikehold eller påkostninger, må vurderes konkret.

Eksempler på vedlikehold du kan få fradrag for er:

  • Utskiftning av vinduer til samme stand som tidligere.
  • Senere maling av boligen.
  • Ny kjøkkeninnredning som etter dagens nivå tilsvarer samme standard som tidligere.

 

Eksempel på påkostninger du ikke får fradrag for er:

  • Dersom kjøkkenet flyttes til et annet rom i huset, og du får kostnader for å legge om rørsystemet.
  • Ombygging av boligen for å lage større rom, eller flere rom.

 

Fradrag for reise i forbindelse med utleie

Du kan kreve fradrag for reisekostnader du har hatt tilknyttet utleie. Det betyr at om du er nødt til å reise til utleieobjektet for å bistå leietaker, kan du ha krav på fradrag for de kostnadene reisen påførte deg.

Eksempel på kostnader kan være drivstoff, bompenger og parkering.

 

Fradrag for eneforsørgere

Når det skjer endringer i privatlivet ditt, vil dette ofte bety endring for skatten du må betale. Ble du skilt eller separert i fjor og nå er enslig forsørger for barn under 18 år, kan du gis et særfradrag i inntekten din.

Fradraget gjelder for deg dersom du forsørger ett eller flere barn under 18 år, og du er ugift, skilt, separert, enke/enkemann eller ikke lever med samboeren din.

For å ha krav på særfradrag må du ha fått innvilget utvidet barnetrygd hos NAV. Ved innvilgelse vil NAV anse deg som en reell enslig forsørger og dette er en forutsetning for at du skal ha krav på særfradrag.

Hvor mye fradrag kan jeg ha krav på?

Du kan gis et særfradrag på opptil 4 317 kroner per måned dersom du mottar fullt utvidet barnetrygd. Dette betyr at du kan ha krav på et fradrag i skatten din på opptil 51 804 kroner per år. Om du mottar halv utvidet barnetrygd, gis det et halvt særfradrag.

 

Fradrag ved boligsparing for ungdom og unge voksne (BSU)

Når du sparer i en boligsparingskonto (BSU) kan du få fradrag på pengene du har spart det året. BSU-konto er en boligsparingskonto for ungdom og du kan til og med det inntektsåret du fyller 33 år, kreve fradrag i skatten.

På en BSU-konto kan du spare inntil 27 500 kroner i året og du kan trekke fra inntil 5 500 kroner i året på skatten.

For at du skal få fratrekk i skatten din, er det et krav om at du har skattepliktig inntekt.

Hvor mye du har spart, er noe banken skal gi både deg og Skatteetaten melding om slik at fradraget blir oppført i skattemeldingen. Dersom du ikke finner fradraget i skattemeldingen din, må du be banken din gi beskjed om dette. Det er derfor viktig at du sjekker at opplysningene i skattemeldingen din stemmer.

Hvor mye du har spart, er noe banken skal gi både deg og Skatteetaten melding om.

Merk at nytt fra i år (2022), er at det er bare de som ikke eier egen bolig som får skattefradrag når de sparer i en BSU-konto.